2011 Japan National Yo-Yo Contest Freestyles

May 19, 2011
Tags: , , , , ,

Here are some freestyles from the 2011 Japan National Yo-Yo Contest. These videos have are from yama18yoyo (youtube | twitter). If anyone can link me to the missing videos, I’d appreciate it. Click –>

1A:
1st – Tatsuya Fujisaka (from yoyorecreation // no sound)
2nd – Hiroyuki Suzuki
3rd – Reiki Sekiya
4th – Akitoshi Tokubuchi
5th – Ryota Ogi
6th – Shinya Azuma
7th – Hirotaka Akiba
8th  – Kazuki Okada
9th – Kentaro Mannen
10th – Takahiro Iizuka
11th – Ryosuke Iwasawa
12th – Shinya Kido
13th –
14th – Keita Kido
15th – Kento Noda
16th – Atsunori Tanimoto
17th – Kenji Nakastuka

2A:
1st – Ryo Yamashita
2nd – Shu Takada
3rd –
4th –
5th – Tomoyuki Kaneko
6th – Takeshi Maruyama
7th – Satoshi Yamauch
8th – Syuhei Hosokawa
9th –

3A:
1st – Minato Furuta
2nd – Takeshi Matsuura
3rd – Yasuki Tachibana
4th – Taiichiro Higashi
5th – Kouta Onoyama
6th – Yuto Yamaguchi
7th – Takao Morioka
8th –
9th – Ryota Ogi
10th –

4A:
1st – Kazuaki Sugimura
2nd – Futoshi Maruyama
3rd – Yohei Kagawa
4th – Teruo Kameya
5th – Tomohiko Zanka
6th –
7th – Kunihisa Kawabe
8th –

5A:
1st –
2nd – Takeshi Matsuura
3rd – Takayuki Kuriyama
4th – Hideo Ishida
5th – Sora Yoshida
6th – Naoya Takeuchi
7th – Hiroyasui Shihara
8th – Kazuma Miyakawa
9th – Masayuki Hijimata
10th –

Comments Off on 2011 Japan National Yo-Yo Contest Freestyles